کوادراتور ساده n-بعدی

عنوان انگلیسی: n-dimensional simplex quadratureزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۷کلید واژه ها:Finite Elementsguass quadatureintegrationintervalpentatopeSimplextetrahedrontriangleاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل عددی معادلات Read More →

روش سیمپلکس تصحیح شده

عنوان انگلیسی: Revised Simplex Methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۰۲کلید واژه ها:big mLinear OptimizationLinear ProgrammingLPlppoptimizationrevised simplexSimplexبرنامه ریزی پویابرنامه ریزی خطیبرنامه نویسی پویابرنامه نویسی خطیبهینه Read More →

linprog

عنوان انگلیسی: linprogزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۲کلید واژه ها:linearLinear OptimizationLinear ProgrammingLPoptimizationtwo phaseبرنامه ریزی پویابرنامه ریزی خطیبرنامه نویسی پویابرنامه نویسی خطیبهینه سازیبهینه سازی خطیتابع Read More →

متد ساده ماژول نرم افزار

عنوان انگلیسی: Simplex Method Software Moduleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۹۰کلید واژه ها:۴approximationdemodulationinputsinterpolationiterative methodsmodulationoptimal pointsimplex methodvalueافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمتد ساده ماژول نرم Read More →

برنامه نویسی درجه دوم با روش Wolf

عنوان انگلیسی: Quadratic programming by Wolf’s methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۹کلید واژه ها:optimizationQPqppquadprogQuadratic Programmingwolfs methodبرنامه ریزی درجه دوبرنامه ریزی درجه دومبرنامه ریزی ریاضیبهینه Read More →

شیف فاز phshift

عنوان انگلیسی: phshiftزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۱۶کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاallallpassfilter analysisFilter Designnetworkspassphaseshiftsignal processingپردازش سیگنالسیگنال ها و سیستم هاطراحی فیلترطراحی فیلتر Read More →

شبیه ساز مدر دو پورتی خطی

عنوان انگلیسی: Linear 2-port Circuit Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۲۸کلید واژه ها:۲portabcdElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsnetwork anascattering parametersparametertwo portادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد متلب در الکترونیکمدارهای Read More →

مثلث آنتروپی

عنوان انگلیسی: Entropy triangleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۲۵کلید واژه ها:Classificationclassifier assessmentclusteringData MiningEntropyentropy measuresinformation theorymachine learningPattern Miningآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتخوشه بندیداده کاویداده Read More →