تبدیل مدل SimBiology (R) به مدل جعبه ابزار COBRA

عنوان انگلیسی: Convert SimBiology(R) model to COBRA Toolbox modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۹۷کلید واژه ها:bioprocess engineeringflux balance analysism1712152-convert-simbiology-model-to-cobra-toolbox-modelmetabolic engineeringSimBiologysimbiology exportsynthetic biologysystems biologyزیست شناسیزیست Read More →

تابع ایمپورت مدل BerkeleyMadonna برای SimBiology

عنوان انگلیسی: BerkeleyMadonna model import function for SimBiologyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۰۵کلید واژه ها:BiotransformationpharmacodynamicsPharmacokineticsSimBiologysimbiology importsystems biologyداروسازیداروشناسیزیستزیست شناسیزیست شناسی در سیمیولینکزیست‌ شناسی در متلبزیست‌ترادیسیشبیه Read More →

بدست اوردن نرخ واکنش SimBiology

عنوان انگلیسی: get reaction rates out of SimBiologyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۷۵کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata exportdata importdata warehouseDatabasemodelingSimBiologysimulationانبار دادهپایگاه دادهپیمایش Read More →

مدل فارماکوسینتیک بر اساس فیزیولوژی SimBiology عمومی

عنوان انگلیسی: Generic SimBiology Physiologically-based Pharmacokinetic (PBPK) modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۴۵کلید واژه ها:bioavailabilityBiotransformationdrugmonte carlonavigationpbpkPharmacokineticspkpdSimBiologysimbiology modelالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیجی پی‌ Read More →

مدل فارماکوسینتیک بر اساس فیزیولوژی برای SimBiology

عنوان انگلیسی: Physiologically-based Pharmacokinetic (PBPK) model for SimBiologyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۲۰کلید واژه ها:biotechBiotransformationpbpkPharmacokineticspkpdSimBiologysimbiology modelداروسازیداروشناسیزیستزیست‌ترادیسیفارماکوکینتیکفراهمی زیستیکلیرانسمتابولیسمنیمه‌عمرمدل فارماکوسینتیک بر اساس فیزیولوژی برای SimBiologyPhysiologically-based Pharmacokinetic Read More →

مدل سیستم رنین-آنژیوتنسین برای SimBiology

عنوان انگلیسی: Renin-Angiotensin-System (RAS) model for SimBiologyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۴کلید واژه ها:biotechmechanistic modelingpathway modelingpkpdrasSimBiologysimbiology modelsystems biologyزیست شناسیزیست شناسی در سیمیولینکزیست‌ شناسی در Read More →