باندساز IQ

عنوان انگلیسی: IQ Baseband Builderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۵۳کلید واژه ها:agilent 33509bagilent 33510bagilent 33511bagilent 33512bagilent 33519bagilent 33520bagilent 33521aagilent 33521bagilent 33522aagilent 33522bautomationbasebandcommunication waveformsCommunicationsCommunicaton Systemguii Read More →

اکتشافات کامپیوتر در سیگنالها و سیستمها با استفاده از متلب، ۲E

عنوان انگلیسی: Computer Explorations in Signals and Systems Using MATLAB, 2eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۱۴کلید واژه ها:computer exporationsConvolutionfunctional analysislinear systemssignal processingsignal systemssignalsvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتبینایی Read More →

سیستم های معاملاتی تجربی فنی

عنوان انگلیسی: Empirical Technical Trading Systemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۷۲کلید واژه ها:alexanderanalysisdmacfinanceFinancial Engineeringmodelingopcrsiتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب Read More →