نتایج جستجو برای «Serial Port»

تعداد کلیک: 591
عنوان انگلیسی: Real time Data plot from serial port
لینک: http://codesara.ir/content/m1705552-real-time-data-plot-from-serial-port
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1705552
تعداد کلیک: 2007
عنوان انگلیسی: RS232 Blockset
لینک: http://codesara.ir/content/m1321217-rs232-blockset
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1321217
تعداد کلیک: 1222
عنوان انگلیسی: Modbus RS232 ASCII Communication Functions
لینک: http://codesara.ir/content/m1705441-modbus-rs232-ascii-communication-functions
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1705441
تعداد کلیک: 2728
عنوان انگلیسی: Color Follower Robot
لینک: http://codesara.ir/content/m1479391-color-follower-robot
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1479391
تعداد کلیک: 1251
عنوان انگلیسی: Eurotherm Modbus RS232 Control
لینک: http://codesara.ir/content/m1705330-eurotherm-modbus-rs232-control
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1705330
تعداد کلیک: 3050
عنوان انگلیسی: KPIB -- Kenny-Purpose Interface Bus
لینک: http://codesara.ir/content/m1512834-kpib-kenny-purpose-interface-bus
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1512834
تعداد کلیک: 793
عنوان انگلیسی: ADAM Connect
لینک: http://codesara.ir/content/m1141808-adam-connect
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1141808

رابط کاربری گرافیکی ساده برای ارتباط پورت سریال