روش های باز نمونه برداری با استفاده از فیلترهای ذره ای

عنوان انگلیسی: Resampling methods for particle filteringزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۱۲کلید واژه ها:bayesdensity estimationessestimationparticle filterPFprobabilisticrbpfresamplingSequential importance resamplingSIRSMCstatisticsstochasticالگوریتم تراکمبرآورد تراکمترتیبی مونت کارلوتقریب مونت کارلوفیلتر Read More →

نمونه برداری تصویر ؟

عنوان انگلیسی: Log-polar image samplingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۷۹کلید واژه ها:active visioncomputer visionDigital Image Processingfoveal visionimage analysisimage processingimage resamplingimage transformlogpolarبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →

pbootkanovahet

عنوان انگلیسی: pbootkanovahetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۶۱کلید واژه ها:anovabootstrapheteroscedasticitykmeansmonte carloparametricالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی تصادفیفرایندهای تصادفیلاس وگاسمونت کارلونمونه‌گیری تصادفیpbootkanovahetpbootkanovahet Read More →

انتخاب ویژگی با استفاده از متلب

عنوان انگلیسی: Feature Selection using Matlabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۷۸کلید واژه ها:ClassificationCrossoverData Miningdemofeature selectiongenetic algorithmguiimage processingmachine learningmodelingmutationsignal processingsupport vector machinesvmالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم Read More →

mbbtest

عنوان انگلیسی: mbbtestزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۵۷کلید واژه ها:bartlettbootstraphomogeinity of covarianceshomoscedasticitymonte carloresamplingالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی تصادفیفرایندهای تصادفیلاس وگاسمونت Read More →