نتایج جستجو برای «SOM»

تعداد کلیک: 2808
عنوان انگلیسی: Cluster Reinforcement (CR) phase
لینک: http://codesara.ir/content/m1220678-cluster-reinforcement-cr-phase
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1220678
تعداد کلیک: 1119
عنوان انگلیسی: Kohonen Self Organizing Feature Maps (SOFM) for Simulink
لینک: http://codesara.ir/content/m1705118-kohonen-self-organizing-feature-maps-sofm-for-simulink
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1705118
تعداد کلیک: 2506
عنوان انگلیسی: Fractal Explorer
لینک: http://codesara.ir/content/m1550783-fractal-explorer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1550783

فیلم آموزشی رایگان شبکه های عصبی رقابتی و نگاشت خود سازمان ده یا SOM (بخش دوم)