نتایج جستجو برای «Rib»

Rib-based Slot Waveguide for Nonlinear Silicon Photo nics