ابزار IPN برای تحلیل اعتبار تست و تست مجدد

عنوان انگلیسی: IPN tools for Test-Retest Reliability Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۸۸کلید واژه ها:BraincccconcordancefmriicckcclinneuroimagingOscillatorprobabilityreliability analysisreproducibilityresting statestatisticstestretestاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازابزار IPN Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:سیستم های فیزیکی-مجازی برای حفاظت از زیرساختهای کلیدی: کاربرد شبکه حسگر بی سیم برای نظارت بر شبکه برق

عنوان انگلیسی: Thesis:CYBER-PHYSICAL SYSTEMS FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION: A Wireless Sensor Network Application for Electric Grid Monitoringتعداد کلیک: ۳۰۵۳کلید واژه ها:ThesisUniversity of Coloradoپایان نامه کارشناسی Read More →

جدول احتمال قطع ظرفیت (سریع)

عنوان انگلیسی: Capacity Outage Probability Table (fast)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۰۴کلید واژه ها:EconomicsEconomics in MATLABMATLAB for EconomicsPower Systempower systemsReliabilityresource adequacyاقتصادانرژیتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در Read More →

رسم کننده توزیع احتمال

عنوان انگلیسی: Probability Distribution Plotterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۶۲کلید واژه ها:cdfexcelhazard ratepdfprobabilityReliabilitySpreadsheetSPSSstatisticsاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهرسم کننده توزیع احتمالProbability Distribution Plotter Read More →

جدول احتمالات قطع ظرفیت ژنراتور

عنوان انگلیسی: Generator Capacity Outage Probability Tableزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۰۳کلید واژه ها:Power Systempower systemsReliabilityانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه قدرتسیستم قدرتقدرتمهندسی برقمهندسی قدرتمهندسی کنترلنیروی الکتریکیجدول Read More →

مبدل (اینورتر) حامل موج ۳ پایه

عنوان انگلیسی: Carrier Wave 3 leg inverterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۴۰کلید واژه ها:carrier wave 3 leg inverterharmonic reduction techniquesinverterpwm inverterpwm technique for inverterself_ratesimelectronicsSimPowerSystemsimulationsimulinksix Read More →