نتایج جستجو برای «Radial Basis Function»

تعداد کلیک: 1264
عنوان انگلیسی: Radial Basis Function Network
لینک: http://codesara.ir/content/m1691585-radial-basis-function-network
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1691585
عنوان انگلیسی: حفاظت دیستانس خطوط انتقال بر مبنای شبکه عصبی Function Basis Radial
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-126
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-126
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2406/icee2012-2.html
تعداد کلیک: 1179
عنوان انگلیسی: RBF Acoustic Tomography
لینک: http://codesara.ir/content/m1691696-rbf-acoustic-tomography
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1691696
تعداد کلیک: 993
عنوان انگلیسی: Generate synthetic fMRI data
لینک: http://codesara.ir/content/m1691252-generate-synthetic-fmri-data
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1691252

شبكه تابع پايه شعاعي