نتایج جستجو برای «RBF»

عنوان انگلیسی: ارائه یک روش پویا برا اختفای خطای زمانی برای دنباله های ویدئو با استفاده از شبکه عصبی RBF
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-197
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-197
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2406/icee2012-2.html
تعداد کلیک: 1173
عنوان انگلیسی: RBF Acoustic Tomography
لینک: http://codesara.ir/content/m1691696-rbf-acoustic-tomography
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1691696
تعداد کلیک: 1255
عنوان انگلیسی: Radial Basis Function Network
لینک: http://codesara.ir/content/m1691585-radial-basis-function-network
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1691585

فیلم آموزشی رایگان شبکه های عصبی شعاعی پایه یا RBF در متلب (بخش دوم)