نتایج جستجو برای «Quadrature Phase-Shift Keying»

تعداد کلیک: 17148
عنوان انگلیسی: MATLAB for Digital Communication
لینک: http://codesara.ir/content/m1075581-matlab-for-digital-communication
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1075581
تعداد کلیک: 1220
عنوان انگلیسی: Quadrature Phase Shift Keying(QPSK)
لینک: http://codesara.ir/content/m1110458-quadrature-phase-shift-keyingqpsk
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1110458
تعداد کلیک: 4163
عنوان انگلیسی: Comparison of BPSK and QPSK modulation schemes
لینک: http://codesara.ir/content/m1055560-comparison-of-bpsk-and-qpsk-modulation-schemes
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1055560
تعداد کلیک: 1320
عنوان انگلیسی: BPSK and QPSK Simulation
لینک: http://codesara.ir/content/m1054135-bpsk-and-qpsk-simulation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1054135
تعداد کلیک: 655
عنوان انگلیسی: Rotated QPSK
لینک: http://codesara.ir/content/m1690605-rotated-qpsk
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1690605
تعداد کلیک: 1343
عنوان انگلیسی: Beamforming using QPSK modulation
لینک: http://codesara.ir/content/m1575100-beamforming-using-qpsk-modulation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1575100

کاربرد متلب در مخابرات دیجیتال