نتایج جستجو برای «Quadratic Programming»

تعداد کلیک: 1180
عنوان انگلیسی: Quadratic programming by Wolf's method
لینک: http://codesara.ir/content/m1687846-quadratic-programming-by-wolfs-method
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1687846
تعداد کلیک: 634
عنوان انگلیسی: QCAT
لینک: http://codesara.ir/content/m1687735-qcat
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1687735
تعداد کلیک: 1687
عنوان انگلیسی: Bimatrix Game
لینک: http://codesara.ir/content/m1379511-bimatrix-game
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1379511

بهینه سازی در متلب — مقدمه ای به برنامه نویسی منشوری