برنامه نویسی درجه دوم با روش Wolf

عنوان انگلیسی: Quadratic programming by Wolf’s methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۶کلید واژه ها:optimizationQPqppquadprogQuadratic Programmingwolfs methodبرنامه ریزی درجه دوبرنامه ریزی درجه دومبرنامه ریزی ریاضیبهینه Read More →

QCAT

عنوان انگلیسی: QCATزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۶۲کلید واژه ها:constrained controlcontrol allocationflight controlQPquadprogQuadratic Programmingtoolboxبرنامه ریزی درجه دوبرنامه ریزی درجه دومبرنامه ریزی ریاضیبهینه سازی درجه Read More →