تولید کننده پالس قابل پروگرام با استفاده از بلوک های پایه سیمولینک

عنوان انگلیسی: Programmable Pulse Generator using Simulink’s basic blocksزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۵کلید واژه ها:programmablePulsePulse Generatorsimulinkایجاد کننده پالسپالسپردازش سیگنالتجهیزات تست الکترونیکیتولید کننده پالسسازنده Read More →

پالس نویز دار

عنوان انگلیسی: Pulse with jitterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۶۷کلید واژه ها:generatorjitterPulsePulse Generatorsfunctionsimulinkایجاد کننده پالسپالسپردازش سیگنالتجهیزات تست الکترونیکیتولید کننده پالسسازنده پالسسازنده سیگنالفرکانسمدارهای الکترونیکیپالس نویز Read More →

باندساز IQ

عنوان انگلیسی: IQ Baseband Builderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۶۴کلید واژه ها:agilent 33509bagilent 33510bagilent 33511bagilent 33512bagilent 33519bagilent 33520bagilent 33521aagilent 33521bagilent 33522aagilent 33522bautomationbasebandcommunication waveformsCommunicationsCommunicaton Systemguii Read More →

تولید پالس

عنوان انگلیسی: Pulse generationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۰۳کلید واژه ها:PulsePulse Generatorsignal processingایجاد کننده پالسپالسپردازش سیگنالتجهیزات تست الکترونیکیتولید کننده پالسسازنده پالسسازنده سیگنالفرکانسمدارهای الکترونیکیتولید پالسPulse Read More →

مدل سیمیولینک برای سیستم شبکه بیسیم محلی ۸۰۲٫۱۱b PHY

عنوان انگلیسی: ۸۰۲٫۱۱b PHY Simulink Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۳۳کلید واژه ها:۸۰۲۱۱ matlabcckCommunicaton SystemDigital Signal Processingdspphysical layer physimulinkwirelesswireless lanپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش Read More →