نتایج جستجو برای «Protein Inverse Kinematics»

تعداد کلیک: 1387
عنوان انگلیسی: Inverse Kinematic algorithm
لینک: http://codesara.ir/content/m1526801-inverse-kinematic-algorithm
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1526801

سینماتیک معکوس برای یک بازوی روباتیک RA-01