سینماتیک معکوس برای یک بازوی روباتیک RA-01

عنوان انگلیسی: Inverse Kinematics for RA-01 Robotic Armزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۸۹کلید واژه ها:۳D animationComputational Physicsinverse kinematicsInverse problemsmechatronicsmodelingProtein Inverse KinematicsRobot ArmsRobot kinematicsrobotic armroboticsالکترونیکانواع Read More →

تخمین نرمال معکوس

عنوان انگلیسی: Approximating the Inverse Normalزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۴کلید واژه ها:beasleyspringermoro algorithmfinanceFinancial Engineeringinverse normalmonte carlonormal distributionprobabilitystatisticsالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل Read More →

سینماتیک مستقیم روبات بازودار RA-01 در متلب

عنوان انگلیسی: Forward Kinematics of RA-01 Robotic Armزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۸۱کلید واژه ها:forward kinematicsmodelingRobot Armsrobotic armانواع بازوی رباتبازوبازوی رباتبازوی روباتیکبازوی مکانیکیرباترباتیکشبیه سازی Read More →

فیلتر FIR معکوس

عنوان انگلیسی: inverse FIR filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۷۷کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاdesignfilter analysisFilter Designfir filterimpulseinversemonosignal processingstereoپردازش سیگنالسیگنال ها و سیستم Read More →

الگوریتم Gaver-Stehfest برای تبدیل لاپلاس معکوس

عنوان انگلیسی: Gaver-Stehfest algorithm for inverse Laplace transformزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۸۸کلید واژه ها:algorithmgaverstehfestinverse laplace transformLaplace TransformoptimizationOscillatorاسیلاتورانتگرالبرقپردازش سیگنالتبدیل انتگرالیتبدیل فوریهتبدیل لاپلاستبدیل لاپلاس در Read More →

توابع بهینه معکوس برای نکات دقت Motoman HP3

عنوان انگلیسی: Inverse Optimal Functions for Motoman HP-3 Tip Precisionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۴۳کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringData Mininginverseinverse kinematicsmachine learningoptimizationroboticsUnsupervised Learningخوشه بندیخوشه بندی Read More →