بررسی تحدب داده ها

عنوان انگلیسی: Data Convexity Checkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۸کلید واژه ها:Linear OptimizationLinear ProgrammingLPبرنامه ریزی پویابرنامه ریزی خطیبرنامه نویسی پویابرنامه نویسی خطیبهینه سازیبهینه سازی Read More →