قالب های کامپایلر Polyspace

عنوان انگلیسی: Polyspace Compiler Templatesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۴۱کلید واژه ها:compilationembedded codePolyspacepolyspace compiler templatespolyspace templatessetupstatic analysisStatic Code Analysisاستاتیکبررسی کد منبعتجزیه و تحلیلتجزیه و Read More →

قالب های بچ Polyspace

عنوان انگلیسی: Polyspace Batch Templatesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۹۲کلید واژه ها:batchbatch downloadlaunchPolyspacepolyspace batchscriptsstatic analysisStatic Code Analysissummarytemplatesاستاتیکبررسی کد منبعتجزیه و تحلیلتجزیه و تحلیل استاتیکتجزیه Read More →

Polyspace برای GPS

عنوان انگلیسی: PolyspaceForGPSزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۷۳کلید واژه ها:Polyspacepolyspace plugin gps adaStatic Code Analysisاستاتیکبررسی کد منبعتجزیه و تحلیلتجزیه و تحلیل استاتیکتجزیه و تحلیل Read More →

تولید گزارش چک ها

عنوان انگلیسی: Generate Checks Reportزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۱۳کلید واژه ها:PolyspacereportStatic Code Analysisxmlاستاتیکبررسی کد منبعتجزیه و تحلیلتجزیه و تحلیل استاتیکتجزیه و تحلیل استاتیک Read More →

Polyspace برای ویرایشگرها

عنوان انگلیسی: PolySpace For Editorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۷۷کلید واژه ها:integrationnotepadPolyspaceStatic Code Analysisultraeditاستاتیکبررسی کد منبعتجزیه و تحلیلتجزیه و تحلیل استاتیکتجزیه و تحلیل استاتیک Read More →

pstd2tab

عنوان انگلیسی: pstd2tabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۹۴کلید واژه ها:log filePolyspacequeue managerStatic Code Analysistable formatاستاتیکبررسی کد منبعتجزیه و تحلیلتجزیه و تحلیل استاتیکتجزیه و تحلیل Read More →

هشداردهنده ایمیل

عنوان انگلیسی: EmailNotifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۹کلید واژه ها:Polyspacepolyspace emailStatic Code Analysisاستاتیکبررسی کد منبعتجزیه و تحلیلتجزیه و تحلیل استاتیکتجزیه و تحلیل استاتیک کدخطاهای Read More →

آمار PolySpace

عنوان انگلیسی: PolySpace Statsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۳۹کلید واژه ها:PolyspaceStatic Code Analysisاستاتیکبررسی کد منبعتجزیه و تحلیلتجزیه و تحلیل استاتیکتجزیه و تحلیل استاتیک کدخطاهای Read More →

منوی محتوای تولید گزارش PolySpace HTML

عنوان انگلیسی: PolySpace HTML Report Generator Context Menuزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۳۷کلید واژه ها:PolyspaceReport GeneratorStatic Code Analysisارائه گزارش در متلباستاتیکبررسی کد منبعپایگاه دادهتجزیه Read More →

MISRA C2004 and 1998 pre-set

عنوان انگلیسی: MISRA C2004 and 1998 pre-setزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۳کلید واژه ها:misraPolyspacepre setrules for misra cStatic Code Analysisاستاتیکبررسی کد منبعتجزیه و تحلیلتجزیه Read More →