نتایج جستجو برای «Otsu Method»

تعداد کلیک: 2411
عنوان انگلیسی: Image Segmentation Tutorial (BlobsDemo)
لینک: http://codesara.ir/content/m1493146-image-segmentation-tutorial-blobsdemo
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1493146
تعداد کلیک: 1293
عنوان انگلیسی: Intensity Adjust
لینک: http://codesara.ir/content/m1316700-intensity-adjust
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1316700
تعداد کلیک: 2406
عنوان انگلیسی: Manual Thresholding Tool
لینک: http://codesara.ir/content/m1493368-manual-thresholding-tool
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1493368
تعداد کلیک: 1251
عنوان انگلیسی: Hysteresis Thresholding
لینک: http://codesara.ir/content/m1493035-hysteresis-thresholding
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1493035
تعداد کلیک: 933
عنوان انگلیسی: c' language style code for dilation
لینک: http://codesara.ir/content/m1492378-c-language-style-code-for-dilation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1492378
تعداد کلیک: 1351
عنوان انگلیسی: Automated Counting of Bacterial Colonies
لینک: http://codesara.ir/content/m1474662-automated-counting-of-bacterial-colonies
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1474662

جعبه ابزار (تولباکس) نقشه سازی میدانی