نتایج جستجو برای «Orthogonal Frequency-Division Multiplexing»

تعداد کلیک: 1520
عنوان انگلیسی: CFO distribution of OFDM in AWGN
لینک: http://codesara.ir/content/m1001996-cfo-distribution-of-ofdm-in-awgn
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1001996
تعداد کلیک: 1232
عنوان انگلیسی: OFDM subcarriers
لینک: http://codesara.ir/content/m1629007-ofdm-subcarriers
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1629007
تعداد کلیک: 1064
عنوان انگلیسی: OFDM LSE Channel Estimation
لینک: http://codesara.ir/content/m1628330-ofdm-lse-channel-estimation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1628330
تعداد کلیک: 574
عنوان انگلیسی: ofdm symbol generation
لینک: http://codesara.ir/content/m1629108-ofdm-symbol-generation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1629108

تخمین بیشینه راستی (Maximum Likelihood) برای زمان بندی و CFO در سیستم OFDM