نتایج جستجو برای «Optimal Control»

تعداد کلیک: 3092
عنوان انگلیسی: nnctrl
لینک: http://codesara.ir/content/m1360925-nnctrl
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1360925
تعداد کلیک: 2557
عنوان انگلیسی: Evaporator and Gradient Control
لینک: http://codesara.ir/content/m1148953-evaporator-and-gradient-control
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1148953

فیلم آموزشیرایگان طراحی انواع کنترل بهینه خطی درجه دو یا LQR در متلب