شناسایی کاراکترهای نوری (OCR)

عنوان انگلیسی: Optical Character Recognition (OCR)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۹۵کلید واژه ها:aapplicationbcomputer visiondigital imageDigital Image ProcessingField-Programmable Gate ArrayFPGAhi sirhi siri m student of Read More →

بازشناخت کاراکتر نوری ۲٫۰ (OCR 2.0)

عنوان انگلیسی: Optical Character Recognition 2.0 (OCR 2.0)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۱کلید واژه ها:Communicationsdata importimage processingoptimizationsystem identificationآمارتئوری سیستمتئوری کنترلروش های آماریسیستم های پویاشناساییشناسایی Read More →

شناسایی کاراکترهای نوری یا OCR

عنوان انگلیسی: OCRزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۹۱کلید واژه ها:Character Recognitionimage processingOCRبازشناسی کاراکترپردازش تصویرتبدیل عکس به نوشتهشناسایی حرفشناسایی حروفشناسایی حروف نوریشناسایی دست خطشناسایی کاراکترشناسایی Read More →

رله جریان سرریز (جهت دار و بدون جهت)

عنوان انگلیسی: OverCurrent Relay (Directional and Non Directional)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۲۰کلید واژه ها:directional ocrOCRPower SystemSimPowerSystemsimulinkالکترونیکانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه قدرتسیستم قدرتسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه Read More →

CNN – کلاس شبکه عصبی کانولوشنی

عنوان انگلیسی: CNN – Convolutional neural network classزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۷۱کلید واژه ها:Classificationcomputer visionConvolutionData ClassificationData MiningDigital Image rocessingface detectionFace recognitionfeature extractionfunctional analysisimage Read More →

توصیفگر برای اشکال و حروف (استخراج ویژگی)

عنوان انگلیسی: Descriptor for shapes and letters (feature extractionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۰۳کلید واژه ها:Character Recognitiondescriptorfeature extractionimage processingOCRبازشناسی کاراکترپردازش تصویرتبدیل عکس به نوشتهشناسایی Read More →

myCNN، پیاده‌سازی شبکه عصبی کانولوشنی

عنوان انگلیسی: myCNNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۱۳کلید واژه ها:convolutional neural networkface detectionFace recognitionimage processingOCRoptical character recognitionpattern recognitionاستخراج ویژگیبازشناخت الگوپردازش تصاویر چهرهپردازش تصویرپردازش تصویر Read More →

شناسایی کاراکتر مورفولوژیکی

عنوان انگلیسی: Morphological Character Recognitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۵۷کلید واژه ها:characterCharacter Recognitionimage pintegermorphologicalmorphologyOCRsegmentationبازشناسی کاراکترپردازش تصویرتبدیل عکس به نوشتهشناسایی حرفشناسایی حروفشناسایی حروف نوریشناسایی دست Read More →