متد نیوتون-رافسون

عنوان انگلیسی: Newton – Raphson methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۶۳کلید واژه ها:approximationfunctionmathematicsnewtonNewton-Raphsonoptimizationraphsonzeroبهینه سازیپیدا کردن ریشهپیدا کردن صفر تابعتعین ریشه یک تابعروش اویلرروش نیوتنروش Read More →

پخش بار (Power Flow) نیوتون-رافسون

عنوان انگلیسی: Newton-Raphson Loadflowزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۹۴کلید واژه ها:analysisbusd xlsreaddataxlsbusdatafast decoupleLoad Flowloadflowmatlabnewtonnewton raphson loadflowNewton-Raphsonnewtonraphsonpls i want newton raphson load flow for distribution Read More →

رویه بهینه‌سازی نیوتون-رافسون

عنوان انگلیسی: Newton Raphson Optimization Procedureزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۷کلید واژه ها:mathematicsnewton raphonNewton-Raphsonoptimizationبهینه سازیپیدا کردن ریشهپیدا کردن صفر تابعتعین ریشه یک تابعروش اویلرروش Read More →

روش رافسون نیوتن تعمیم یافته

عنوان انگلیسی: Generalized Newton Raphson Methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۲۶کلید واژه ها:automaticgeneralizedNewton-Raphsonoptimizationvariablesبهینه سازیپیدا کردن ریشهپیدا کردن صفر تابعتعین ریشه یک تابعروش اویلرروش نیوتنروش Read More →

متد نیوتون-رافسون برای معادلات غیرجبری

عنوان انگلیسی: Newton Raphson method for Transcendental equationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۲کلید واژه ها:mathematicsnewton raphson methodNewton-Raphsontranscendental equationبهینه سازیپیدا کردن ریشهپیدا کردن صفر تابعتعین Read More →

تابع نیوتون-رافسون

عنوان انگلیسی: Newton-Raphson Functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۸کلید واژه ها:iterationnewtonNewton-Raphsonnewtonraphsonsandeepsuccessive approximationبهینه سازیپیدا کردن ریشهپیدا کردن صفر تابعتعین ریشه یک تابعروش اویلرروش نیوتنروش نیوتن Read More →

نیتون-رافسون

عنوان انگلیسی: newton raphsonزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۱کلید واژه ها:answer antony chatuapproximationapproximationsfor x2cosyinterpolationit is immediate with the symbolic toolboxiterativemathematicsmupadNewton-RaphsonnewtonraphsonnwPower Systemsinxx2y30انرژیبهینه سازیپیدا کردن ریشهپیدا Read More →

جعبه ابزار تحلیل جریان توان

عنوان انگلیسی: Power Flow Analysis Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۷۶کلید واژه ها:newton raphson algorthimnewtonraphson algorthimpfatbpower flowpower flow analysisPower Systempower system flowpowersystemflowpq algorthimtoolboxانرژیتوان الکتریکیسامانه Read More →