کنترل پیش بین

عنوان انگلیسی: Model Predictive Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۹۲کلید واژه ها:dynamicModel Predictive Controlmoving horizonMPCnonlinearnonlinear programmingoptimizationweb serviceتئوری کنترلسیستم دینامیکیکنترل پیش‌بینانه مدلکنترل چند متغیرهکنترل خطیکنترل Read More →

MRI چند ورودی چند خروجی

عنوان انگلیسی: MIMO MRIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۶۶کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryModel Predictive Controlsystem identificationSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلMRI Read More →

MIMO MRI

عنوان انگلیسی: MIMO MRIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۶۲کلید واژه ها:Model Predictive ControlMPCsystem identificationآمارتئوری سیستمتئوری کنترلروش های آماریسیستم دینامیکیسیستم های پویاشناساییشناسایی سیستمشناسایی سیستم غیرخطیکنترل Read More →

nnctrl

عنوان انگلیسی: nnctrlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۴۰کلید واژه ها:Feedbackfuzzy logicinverse controlneural networkneural networksNonlinear ControlOptimal Controlpredictivsystemsآموزش شبکه عصبیبرنامه ریزی پویابهینه سازیپرسپترون چند لایهتئوری کنترل Read More →

مدل ؟ تانک ؟ با نتایج تجربی

عنوان انگلیسی: Gravity Drained Tank Model with Experimental Resultsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۴۶کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential EquationModel Predictive ControlMPCnonlinear differential model Read More →