آشکارساز RADAR

عنوان انگلیسی: RADAR Detectorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۹کلید واژه ها:Markov Chainmarkov chain radarsimulationState FlowStateflowاستیت فلوبرنامه نویسی گرافیکیتجزیه و تحلیل زنجیره مارکفتوزیع احتمال شرطیجریان Read More →

ماتریس حالت گذر چند مرتبه

عنوان انگلیسی: Multi-order State-transition Matrixزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۴کلید واژه ها:Markov Chainmarkov chain state transition matrix probabilityتجزیه و تحلیل زنجیره مارکفتوزیع احتمال شرطیزنجیره Read More →

روتین mex برای مدل یونسفر مرجع بین المللی (IRI)

عنوان انگلیسی: mex wrapper for International Reference Ionosphere (IRI) Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۴۱کلید واژه ها:biotechdata explorationdata exportdata importdistributedInternational Reference Ionosphereinterpolationmathematicsmatrixmedicalmodelingoptimizationpharmaceuticalstatisticssystem identificationتحقیقات فضاییمیدان Read More →