آموزش MPC III — MPC در سیمیولینک V2

عنوان انگلیسی: MPC Tutorial III — MPC in Simulink V2زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۷۲کلید واژه ها:Model Predictive ControlMPCsimulinktutorialتئوری کنترلسیستم دینامیکیکنترل پیش‌بینانه مدلکنترل چند Read More →

آموزش MPC III — MPC در سیمیولینک V2

عنوان انگلیسی: MPC Tutorial III — MPC in Simulink V2زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۰۱کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryMPCsimulinkSystems theorytutorialاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی Read More →

MPC — مثال فضای حالت محدود چند متغیره

عنوان انگلیسی: MPC — Multivariable Constrained State Space exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۹کلید واژه ها:constrainedModel Predictive ControlMPCmultivariablesimulationstate spaceتئوری کنترلسیستم دینامیکیکنترل پیش‌بینانه مدلکنترل چند Read More →

MPC — مثال فضای حالت محدود چند متغیره

عنوان انگلیسی: MPC — Multivariable Constrained State Space exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۲کلید واژه ها:automationconstrainedControl SystemsControl theoryMPCmultivariablesimulationstate spaceSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی Read More →

کنترل پیش بین

عنوان انگلیسی: Model Predictive Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۲۲کلید واژه ها:dynamicModel Predictive Controlmoving horizonMPCnonlinearnonlinear programmingoptimizationweb serviceتئوری کنترلسیستم دینامیکیکنترل پیش‌بینانه مدلکنترل چند متغیرهکنترل خطیکنترل Read More →