ظرفیت کانال MIMO

عنوان انگلیسی: MIMO Channel Capacityزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۵کلید واژه ها:Communicationsmomint transmitsystem identificationآمارتئوری سیستمتئوری کنترلروش های آماریسیستم های پویاشناساییشناسایی سیستمشناسایی سیستم غیرخطیمدل سازی Read More →

ظرفیت کانال MIMO

عنوان انگلیسی: MIMO Channel Capacityزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۲۶کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton Systemmomint transmitsystem identificationتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →

تساوی Maximum Likelihood برای سیستم های STBC-MIMO

عنوان انگلیسی: Maximum Likelihood equalization for STBC-MIMO systemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۴۱کلید واژه ها:communicationCommunicaton SystemCryptographyDecodingDecryptionequalisationequalizationlikelihoodmaximumMIMOoptimalspace time codingstbcwirelessبازسازی دادهبازسازی داده های رمز شدهبازگشایی رمزتحلیل Read More →

ظرفیت کانال محو شده ریلی MIMO

عنوان انگلیسی: MIMO Rayleigh fading Channel Capacityزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۵کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاcapacityChannel EqualizerMIMOnt transmitscattered environmentsignal processingSignals and Systemssvd Read More →

musysid

عنوان انگلیسی: musysidزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۰۷کلید واژه ها:identification mimo multivariable phase angles system system identificationsystem identificationآمارتئوری سیستمتئوری کنترلروش های آماریسیستم های پویاشناساییشناسایی Read More →

Multiband Uniplanar Monopole Antenna for MIMO Applications

عنوان انگلیسی: Multiband Uniplanar Monopole Antenna for MIMO Applicationsتعداد کلیک: ۱۶۰۲کلید واژه ها:CPW-fedinput- multiple- output (MIMO)multiplewireless communicationsMultiband Uniplanar Monopole Antenna for MIMO ApplicationsMultiband Uniplanar Monopole Read More →

جعبه ابزار چند ورودی چند خروجی

عنوان انگلیسی: MIMO Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۲۴کلید واژه ها:automationcontrolcontrol designControl SystemsControl theorygershgorini dont know how can i download this codes pleasethanksMIMOnot workingnyquistrgasmithmcmillanSystems Read More →