بهینه سازی نقاط شکست برای جداول

عنوان انگلیسی: Optimizing breakpoints for Tablesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۵کلید واژه ها:contourCurve Fittingfit objectFunction ApproximationFunction FittingLookup Tableoptimizationoptimizeresidualtableاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب Read More →

گیرنده رادیو AM

عنوان انگلیسی: AM Radio Receiverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۹۹کلید واژه ها:amautomationCommunicationsControl SystemsControl theoryOscillatorreceiverrfSystems theoryاتوماسیوناسیلاتوربرقجریان متناوبسیستم های کنترلقدرتمدار الکتریکیمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلموج سینوسیموج مربعینظریه Read More →