جریان توان هارمونیک شعاعی

عنوان انگلیسی: Radial Harmonic Power Flowزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۱۸کلید واژه ها:harmonic load flowLoad FlowPower Systemradial harmonic load flowradial harmonic power flowradial load Read More →

پخش بار (Power Flow) نیوتون-رافسون

عنوان انگلیسی: Newton-Raphson Loadflowزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۷۳کلید واژه ها:analysisbusd xlsreaddataxlsbusdatafast decoupleLoad Flowloadflowmatlabnewtonnewton raphson loadflowNewton-Raphsonnewtonraphsonpls i want newton raphson load flow for distribution Read More →

برنامه پخش بار مبتنی بر اکسل

عنوان انگلیسی: Excel Based Power Flow Programزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۱۴کلید واژه ها:dataxlsexcel linkfast decoupledLoad FlowMicrosoft Excel and MATLABMicrosoft OfficeMS Excelnewtonraphsonpower flowPower SystemSpreadsheetSPSSآفیسآفیس Read More →

جریان توان شعاعی

عنوان انگلیسی: Radial Power Flowزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۴کلید واژه ها:Load FlowPower Systemradial load flowradial power flowانرژیباربرنامه جریان بارپخش بارپخش قدرتتوان الکتریکیجریان بارسامانه Read More →

پیاده سازی روش گاوس-سایدل در MATLAB

عنوان انگلیسی: Implementation of Gauss-Seidel Method in MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۵کلید واژه ها:gaussGauss Seidel MethodLiebmann methodlinear algebraLoad FlowPower Systemباربرنامه جریان بارپخش بارپخش Read More →

پخش بار دکوپل شده

عنوان انگلیسی: load flow decoupledزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۵۰کلید واژه ها:Load Flowload flow decoupledPower Systemباربرنامه جریان بارپخش بارپخش قدرتجریان بارسیستم قدرتمهندسی برقمهندسی برق Read More →

حل پخش بار سریع مجزا (دکوپله)

عنوان انگلیسی: fast decoupled load flow solutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۰کلید واژه ها:fast decoupled load flowfdlfLoad FlowPower Systemباربرنامه جریان بارپخش بارپخش قدرتجریان بارسیستم Read More →

آنالیز پخش بار گاوس سایدل

عنوان انگلیسی: Gauss-Seidel Load Flow Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۱کلید واژه ها:gauss seidel loadflow or powerflow analysis admittance ybus andGauss Seidel Methodgaussseidel load Read More →