نتایج جستجو برای «Linear Regression»

تعداد کلیک: 3648
عنوان انگلیسی: Optimization Tips and Tricks
لینک: http://codesara.ir/content/m1456511-optimization-tips-and-tricks
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1456511
تعداد کلیک: 1990
عنوان انگلیسی: gmregress
لینک: http://codesara.ir/content/m1543638-gmregress
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1543638
تعداد کلیک: 1471
عنوان انگلیسی: rmaregress
لینک: http://codesara.ir/content/m1546822-rmaregress
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1546822
تعداد کلیک: 2627
عنوان انگلیسی: Linear Deming Regression
لینک: http://codesara.ir/content/m1544072-linear-deming-regression
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1544072
تعداد کلیک: 1788
عنوان انگلیسی: Fit GLM with quadratic penalty
لینک: http://codesara.ir/content/m1543305-fit-glm-with-quadratic-penalty
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1543305
تعداد کلیک: 1081
عنوان انگلیسی: Linear Median Squared Error
لینک: http://codesara.ir/content/m1544183-linear-median-squared-error
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1544183
تعداد کلیک: 1149
عنوان انگلیسی: Orthogonal Linear Regression
لینک: http://codesara.ir/content/m1545942-orthogonal-linear-regression
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1545942

بسته افزایش مدلهای افزودنی تعمیم یافته (bgam)