هسته محاسباتی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Calculus Core (FC2ore)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۰۱کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceEconomicsEconomics in MATLABequationfuzzyfuzzy calculusfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy machinefuzzy optimization Read More →

نکات و فوت و فن های بهینه سازی

عنوان انگلیسی: Optimization Tips and Tricksزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۲۹۵کلید واژه ها:confidence intervalsconfidence limitsCrossoverestimationexamplesfminconfminsearchgenetic algorithmLinear Regressionlsqlinmaximizationminimizationmodelingmutationnonlinear regressionoptimizationOptimization Toolboxpartitioned least squaresquadprogregressionridge regressionSAseparable least squaresSimulated Read More →

کنترل غیرخطی فرایند Four-tank

عنوان انگلیسی: Nonlinear Control of 4-tank processزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۷۹کلید واژه ها:control designnon linear controlsOptimal Controloptimizationsimulationsimulinkبرنامه ریزی پویابهینه سازیتئوری کنترل بهینهسیستم های Read More →

شبیه ساز مدر دو پورتی خطی

عنوان انگلیسی: Linear 2-port Circuit Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۰۵کلید واژه ها:۲portabcdElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsnetwork anascattering parametersparametertwo portادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد متلب در الکترونیکمدارهای Read More →

جعبه ابزار سیستم های چندبعدی

عنوان انگلیسی: Multidimensional Systems Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۸۶کلید واژه ها:control designOptimal Controloptimizationبرنامه ریزی پویابهینه سازیتئوری کنترل بهینهسیستم های کنترل بهینهکنترل بهینهکنترل خطیکنترل Read More →

مرز تصمیم در ماشین های بردار پشتیبان

عنوان انگلیسی: Decision Boundary using SVMsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۱۳کلید واژه ها:Classificationsupport vector machinesvmداده کاویرگرسیونشبکه های عصبیکلاسبندیماشین بردار پشتیبانهوش مصنوعییادگیری با نظارتیاگیری ماشینمرز Read More →

رگرسیون خطی در log انتقال داده ها

عنوان انگلیسی: Linear regression on log transformed dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۱۹کلید واژه ها:biotechdata explorationData Exploration in MATLABdata importdata warehouseDatabaseLinear Regressionmathematicsmatrixmedicalmodelingoptimizationpharmaceuticalstatisticsآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیانبار Read More →