نتایج جستجو برای «LQR»

تعداد کلیک: 1431
عنوان انگلیسی: LqrSim
لینک: http://codesara.ir/content/m1538807-lqrsim
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1538807
تعداد کلیک: 6280
عنوان انگلیسی: Inverted Pendulum
لینک: http://codesara.ir/content/m1153572-inverted-pendulum
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1153572

فیلم آموزشیرایگان طراحی انواع کنترل بهینه خطی درجه دو یا LQR در متلب