نتایج جستجو برای «LQG»

تعداد کلیک: 865
عنوان انگلیسی: LQG-LTR
لینک: http://codesara.ir/content/m1296244-lqg-ltr
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1296244
تعداد کلیک: 1256
عنوان انگلیسی: LqrSim
لینک: http://codesara.ir/content/m1538807-lqrsim
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1538807

فیلم آموزشی رایگان طراحی کنترل درجه دو گوسی برای سیستم های خطی در متلب