مسئله کوله پشتی

عنوان انگلیسی: Knapsack problemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۰۶کلید واژه ها:BellmanCrossoverdynamic programminggenetic algorithmKnapsack ProblemLinear OptimizationLinear ProgrammingLPmarkov decision processmutationOptimal Controloptimizationالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت استعماریالگوریتم Read More →

مسأله کوله پشتی باینری (صفر و یک)

عنوان انگلیسی: ۰-۱ Knapsackزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۴۴کلید واژه ها:۰۱ knapsackBellmandynamic programmingknapsackmarkov decision processOptimal Controlبرنامه ریزی پویابلمنبهینه سازی دینامیکیفرایند تصمیم گیری مارکوفکنترل بهینهکنترل Read More →

حل گر چندگانه Knapsack

عنوان انگلیسی: Multi-Knapsack solverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۱۱کلید واژه ها:crossentropyEntropyinformation theorymcmcmultiknapsackoptimizationStochastic Optimizationآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبهینه سازیبهینه سازی آماریبهینه سازی برداریبهینه سازی تصادفیبهینه سازی چند هدفهبهینه Read More →