دانلود رایگان پایان نامه:تکامل رفتارهای حمل و نقل انفرادی و گروهی برای روباتهای مستقل با قابلیت خود راه اندازی

عنوان انگلیسی: Thesis:Evolution of Solitary and Group Transport Behaviors for Autonomous Robots Capable of Self-Assemblingتعداد کلیک: ۸۰۷کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود Read More →

اطلاعات متقابل و آنتروپی تواَم

عنوان انگلیسی: Mutual Information and Joint entropyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۹۱کلید واژه ها:Entropyimage processinginformation theoryinterpolationjoint entropymutual informationregistrationآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش Read More →

آنتروپی اتصال

عنوان انگلیسی: Joint Entropyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۱۷کلید واژه ها:discreteEntropyinformation theoryjoint entropymathematicsstatisticsآنتروپیاطلاعاتانتروپیبار اطلاعاتیبازیابی اطلاعاتبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتکمی سازی Read More →

RAFisher2cda

عنوان انگلیسی: RAFisher2cdaزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۰۴کلید واژه ها:canonicalcanonical discriminant analysisDimensionality Reductiondiscriminant analysisFirst ComponentpcaPrinciple Component Analysisprobabilitystatisticsآنالیز دادهآنالیز مولفه اصلیاستخراج ویژگیانتخاب ویژگیتحلیل دادهداده کاویکاهش Read More →

نرم افزارهای مدیریت شکل

عنوان انگلیسی: Figure Management Utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۰۴کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasefigurefiguresfull screenmonitorsmultipletileutilitiesانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی Read More →