دیتاست‌های مرجع آماری NIST برای رگراسیون غیرخطی

عنوان انگلیسی: NIST Statistical Reference Datasets for Nonlinear Regressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۱۳کلید واژه ها:bayesianbenchmarkdatadiagnosticsevaluationinferenceleast squaresmodelingnistnonlinearnonlinear regressionoptimizationparameterproblemsreferenceregressionsolverstandardstatisticsstrdآماراستنباط آماریبرازش منحنیتابع توصیفتخمین غیرخطیرگرسیونرگرسیون خطیرگرسیون غیر Read More →

محاسبات آماری ؟ با SAS و متلب

عنوان انگلیسی: Hybridizing Statistical Computation with SAS and MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۶۳کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasemodelingoptimizationstatisticsانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش Read More →

بازنگری معاملات آماری،‌ هم انباشتگی و اورن اشتاین-اولن بک چند متغیره

عنوان انگلیسی: Review of Statistical Arbitrage, Cointegration, and Multivariate Ornstein-Uhlenbeckزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۲۷کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringportfolio managementquantitative financerisk managementstatistical arbitragestatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی Read More →

تحلیل چندفراکتالی نوسانات روندزدایی شده

عنوان انگلیسی: Multifractal detrended fluctuation analysesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۴کلید واژه ها:detrended fluctuation analysisfinanceFinancial Engineeringmedicalmultifractalsignal processingstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و Read More →

تولباکس سطح حفاظت

عنوان انگلیسی: Protection Level Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۱۵کلید واژه ها:aircraftairplanecomposite protection levelconspiring biaseplgbasgnssgpshorizontal protection levelhplhplcintegritylaasplprecision approachprotection levelradial protection levelrplrplcsbassplvertical protection levelvplvplcwaasاجسام پروازیتحلیل Read More →