نرم افزار انتقال حرارت سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳D Heat Transfer Softwareزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۵۰کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلamirkabir universityaviboundary conditionconductionconvectiondifferentialDifferential Equationdifferential equationsengineering heat transfer page c14 Read More →

جریان پتانسیل

عنوان انگلیسی: potential flowزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۸۹کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتappfluid dynamicsfluid mechanicsguinumerical methodsstreamlineteachingwebcamwecamتحلیل حرکت سیالتحلیل دینامیک سیالاتتحلیل سیالتحلیل سیالاتدینامیکدینامیک سیالاتمهندسی مکانیکمهندسی مکانیک Read More →

جعبه ابزار انتقال حرارت

عنوان انگلیسی: Heat Convection Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۷۹کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتHeat TransferHeat Transfer in MATLABmodelingphysicssimulationtoolboxانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال حرارت در متلبانتقال گرماانرژی گرماییتحلیل Read More →

انتقال غیرخطی گرما از طریق سیم

عنوان انگلیسی: Nonlinear Heat Transfer through a wireزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۵کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتHeat TransferHeat Transfer in MATLABlumped solutionnonlinear heat transferانتقال انرژیانتقال Read More →

بازپخش مدل

عنوان انگلیسی: Model Replayزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۴۸کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتdata exportdata importdbsestimationguiHeat TransferHeat Transfer in MATLABleast squaresmoving horizonoptimizationparameterprocess modelingsliding windowstateانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال Read More →

انتقالات حرارت تشعشعی (GUI)

عنوان انگلیسی: Radiative heat transfers (GUI)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۱۶کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتchemistryHeat TransferHeat Transfer in MATLABphysicsradiation heat transfer view factorانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال Read More →

ضریب شکل انتقال حرارت تشعشعی (مهندسی مکانیک)

عنوان انگلیسی: Radiation Heat Transfer Shape Factor (Mechnical Engineering)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۰۷کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتarbitrary orientationchemistryHeat TransferHeat Transfer in MATLABMechanical Engineeringphysicsradiationshape factorاستاتیکالکترونیکالکتریسیتهانتقال Read More →

انتقال حرارت ۱ بعدی

عنوان انگلیسی: ۱D Heat Transferزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۵کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتchemistryguiHeat TransferHeat Transfer in MATLABmodelingsimulationانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال حرارت در متلبانتقال گرماانرژی گرماییتحلیل Read More →