نتایج جستجو برای «Hardware Description Language»

تعداد کلیک: 1434
عنوان انگلیسی: HDL Coder Compatible edge detector
لینک: http://codesara.ir/content/m1315931-hdl-coder-compatible-edge-detector
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1315931
تعداد کلیک: 1954
عنوان انگلیسی: CORDIC atan calculation
لینک: http://codesara.ir/content/m1278092-cordic-atan-calculation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1278092

مجموعه فیلم های آموزشی طراحی دیجیتال با استفاده از وریلوگ یا Verilog (بخش یکم)