حذف گاوسی و یابنده ماتریس معکوس

عنوان انگلیسی: Gaussian Elimination and Inverse Matrix Finderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۶کلید واژه ها:finding rank of matrixGaussian Eliminationlinear algebramathematicsmatrixجبر خطیحذف گوسیحل دستگاه معادلات Read More →

حذف گاوسی با استفاده از محوریابی کامل

عنوان انگلیسی: Gaussian Elimination using Complete Pivotingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۵۰کلید واژه ها:complete eliminationeliminationfinding rank of matrixgaussgaussianGaussian Eliminationlinear algebraجبر خطیحذف گوسیحل دستگاه معادلات Read More →

روش حذف گاوسی کد متلب

عنوان انگلیسی: Matlab Code Gaussian Elimination Methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۳کلید واژه ها:finding rank of matrixGaussian Eliminationlinear algebraجبر خطیحذف گوسیحل دستگاه معادلات خطیحل Read More →

حذف گاوسی با محوریابی جزئی

عنوان انگلیسی: Gaussian elimination with partial pivotingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۷کلید واژه ها:finding rank of matrixGaussian Eliminationlinear algebraجبر خطیحذف گوسیحل دستگاه معادلات خطیحل Read More →

حذف گاوسی با استفاده از عملیات modulo

عنوان انگلیسی: Gaussian Elimination using modulo operationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۷۱کلید واژه ها:Communicationsfinding rank of matrixGaussian Eliminationlinear algebramathematicsجبر خطیحذف گوسیحل دستگاه معادلات خطیحل Read More →