کارت فازی یا Fuzzy Cart

عنوان انگلیسی: Fuzzy CARTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۶۰کلید واژه ها:Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemANFIScartFISFuzzy Inference systemfuzzy logicانفیسپیاده سازی انفیس در متلبسیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقیسیستم Read More →

Add-On جعبه ابزار منطق فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Logic Toolbox Add-Onزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۲۹کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy logic toolbox addonneural networkneural networksSystems theoryآموزش Read More →

نمایش ساده کنترل فازی

عنوان انگلیسی: Simple Fuzzy Control Demonstrationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۸کلید واژه ها:car control cube fuzzy logic middle patch road steering wheelfuzzy logicFuzzy Logic Read More →

کنترلر هدف عمومی

عنوان انگلیسی: General Purpose Controllerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۰کلید واژه ها:but i want you to help me because i intend to construct acontrolcontrol Read More →

Netlab

عنوان انگلیسی: Netlabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۲۲کلید واژه ها:conjgradmfuzzy logicfuzzy systLinear Regressionnetlabneuralneural networkneural networkspattern analysistoolboxآمارآموزش شبکه عصبیاستنباط آماریاقتصاد سنجیپرسپترون چند لایهتحلیل رگرسیونتخمین خطیرگرسیون Read More →

nnsysid

عنوان انگلیسی: nnsysidزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۱۷کلید واژه ها:ANNfuzzy logicFuzzy Logic ToolboxidentficationMLPMulti-Layer Perceptronneural networkneural networksnonlinearsystemtoolboxآموزش شبکه عصبیپرسپترونپرسپترون چند لایهپرسپترون چندلایهپرسپترون یک لایهخوشه بندیساختار Read More →

جعبه ابزار خوشه بندی و تجزیه و تحلیل داده

عنوان انگلیسی: Clustering and Data Analysis Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۳۸کلید واژه ها:ClassificationCluster Analysiscluster validityclusteringcmeansData MiningFuzzy Clusteringfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxkmeansneural networkneural networksPattern Miningآموزش Read More →

nnctrl

عنوان انگلیسی: nnctrlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۱۶کلید واژه ها:Feedbackfuzzy logicinverse controlneural networkneural networksNonlinear ControlOptimal Controlpredictivsystemsآموزش شبکه عصبیبرنامه ریزی پویابهینه سازیپرسپترون چند لایهتئوری کنترل Read More →

جعبه ابزار شبکه بولی تصادفی

عنوان انگلیسی: Random Boolean Network Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۵کلید واژه ها:epflfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxneural networkneural networksrandom boolean networkrbntoolboxآموزش شبکه عصبیپرسپترون چند لایهساختار Read More →