نتایج جستجو برای «Fuzzy Inference system»

تعداد کلیک: 2012
عنوان انگلیسی: Fuzzy CART
لینک: http://codesara.ir/content/m1000672-fuzzy-cart
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1000672

فیلم آموزشی رایگان سیستم استنتاج فازی یا FIS در متلب (بخش سوم)