برازش منحنی چند جمله ای

عنوان انگلیسی: Polynomial Curve Fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۶۲کلید واژه ها:Curve FittingdataFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationpolynomialssimulationاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب تابعتقریب منحنیدرون یابیمدل Read More →

برازش منحنی لجستیک

عنوان انگلیسی: Logistic Curve Fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۱کلید واژه ها:Curve FittingFunction ApproximationFunction Fittingitu bt500logistic functionاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب تابعتقریب Read More →

GUI برای تعمیم برازش Chi-Square غیر تحلیل غیرخطی

عنوان انگلیسی: GUI for Generalized Nonlinear Non-analytic Chi-Square Fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۲کلید واژه ها:chisquareCurve FittingfitfittingFunction ApproximationFunction Fittingguimultivariablenonlinearoptimizationاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل Read More →

برازش مربعات غیرخطی غیرتحلیلی تعمیم یافته chi

عنوان انگلیسی: Generalized Nonlinear Non-analytic Chi-Square Fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۴کلید واژه ها:chisquaredatamonte carlononanalyticnonlinear fittingoptimizationالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی Read More →

برازش پتانسیل هارمونیک

عنوان انگلیسی: Fitting Harmonic Potentialزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۱۵کلید واژه ها:fittingharmonic oscillatorOscillatorاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازبرازش پتانسیل هارمونیکFitting Harmonic Potential فرم Read More →