نتایج جستجو برای «Function Approximation»

تعداد کلیک: 1050
عنوان انگلیسی: Newton - Raphson method
لینک: http://codesara.ir/content/m1614584-newton-raphson-method
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1614584
تعداد کلیک: 1110
عنوان انگلیسی: Fuzzy Approximation
لینک: http://codesara.ir/content/m1438916-fuzzy-approximation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1438916
تعداد کلیک: 1090
عنوان انگلیسی: Logistic Curve Fitting
لینک: http://codesara.ir/content/m1195706-logistic-curve-fitting
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1195706
تعداد کلیک: 1494
عنوان انگلیسی: Radial Basis Function Network
لینک: http://codesara.ir/content/m1691585-radial-basis-function-network
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1691585
تعداد کلیک: 1910
عنوان انگلیسی: Polynomial Curve Fitting
لینک: http://codesara.ir/content/m1198676-polynomial-curve-fitting
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1198676
تعداد کلیک: 5143
عنوان انگلیسی: Gravity Measurement Case Study
لینک: http://codesara.ir/content/m1193836-gravity-measurement-case-study
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1193836

الگوریتم Levenberg-Marquardt-Fletcher برای مسئله کمترین مربعات غیرخطی