تجزیه و تحلیل سیگنال دینامیک

عنوان انگلیسی: Dynamic Signal Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۱۲کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorydynamic signal analyzer frequency response control loopSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →

musysid

عنوان انگلیسی: musysidزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۵۳کلید واژه ها:identification mimo multivariable phase angles system system identificationsystem identificationآمارتئوری سیستمتئوری کنترلروش های آماریسیستم های پویاشناساییشناسایی Read More →