فوریه بیضوی برای تجزیه و تحلیل شکل

عنوان انگلیسی: Elliptic fourier for shape analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۴۹کلید واژه ها:elliptic fourierelliptic fourier for shape analysisFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformimage Read More →

تجزیه و تحلیل اصلاح سنتز

عنوان انگلیسی: Analysis Modification Synthesisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۵۱کلید واژه ها:analysisanalysis modification synthesisFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformmagnitude spectrummodificationoverlapaddphase spectrumshorttime fourier processingshorttime fourier Read More →

تجزیه و تحلیل شکل های اسیلوسکوپ

عنوان انگلیسی: shape analysis of oscillationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۲۱کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionData AnalysisFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier TransformmeasurementOscillatorsignal processingآنالیز فوریهاسیلاتوراندازه گیریاندازه Read More →

آنالیز فوریه یک پالس مربعی

عنوان انگلیسی: Fourier Analysis of a Rectangular Pulseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۲کلید واژه ها:CommunicationsFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformآنالیز فوریهتبدیل فوریهتبدیل فوریه سریعتحلیل Read More →

فیلتر فوریه تعاملی (نسخه ۱٫۵)

عنوان انگلیسی: Interactive Fourier Filter (version 1.5)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۸۴کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاfilterfilter analysisFilter Designfourierinteractivekalman filterKFlinear quadratic estimationLQEPrediction Problemssignal Read More →

مشتق فوریه

عنوان انگلیسی: Fourier derivativeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۰۶کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential EquationFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformnumerical differentiationodePartial Differential EquationPDEspectral methodsآنالیز Read More →