گیرنده GPS با استفاده FPGA های Xilinx و TI DSP

عنوان انگلیسی: GPS Receiver using Xilinx FPGA and TI DSPزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۳۶کلید واژه ها:acquisitionApplications of Fixed-PointcdmaCommunicaton SystemDigital Signal ProcessingdspField-Programmable Gate ArrayFixed-PointFixed-Point Read More →

محاسبه mod با استفاده از متلب توکار

عنوان انگلیسی: Computing mod using embedded MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۸۵کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointembedded matlabFixed-PointFixed-Point ToolboxFPGAhdlmoduloالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه Read More →

جعبه ابزار FWR

عنوان انگلیسی: FWR Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۳۵کلید واژه ها:automationcontrol designControl SystemsControl theorydspembedded codeField-Programmable Gate ArrayFingerprintfinite word lengthfixedpointfloatingpointFPGAfwlimplementationoptimal realizationoptimizationsensitiviysignal processingSystems theoryVerilog HDLVHDLVHSIC Hardware Read More →