کارت فازی یا Fuzzy Cart

عنوان انگلیسی: Fuzzy CARTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۷۴کلید واژه ها:Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemANFIScartFISFuzzy Inference systemfuzzy logicانفیسپیاده سازی انفیس در متلبسیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقیسیستم Read More →

فیلم آموزشی رایگان طراحی سیستم های فازی عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی (بخش یکم)

عنوان انگلیسی: design and training of anfis using methaheuristics and evolutionary algorithmsتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvrp105 طراحی و آموزشی سیستم های Read More →

فیلم آموزشی رایگان طراحی سیستم های فازی عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی (بخش دوم)

عنوان انگلیسی: design and training of anfis using methaheuristics and evolutionary algorithmsتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvrp105 طراحی و آموزشی سیستم های Read More →