نتایج جستجو برای «FIS»

تعداد کلیک: 2012
عنوان انگلیسی: Fuzzy CART
لینک: http://codesara.ir/content/m1000672-fuzzy-cart
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1000672
تعداد کلیک: 900
عنوان انگلیسی: Fuzzy Evaluation
لینک: http://codesara.ir/content/m1000783-fuzzy-evaluation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1000783

فیلم آموزشی جامع سیستم استنتاج فازی یا FIS در متلب (بخش یکم)