دکانولوشن آنتروپی کمینه (MED یک بعدی و دوبعدی)

عنوان انگلیسی: Minimum Entropy Deconvolution (MED 1D and 2D)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۸۵کلید واژه ها:۱d2dConvolutionDeconvolutiondspEntropyfilterfunctional analysismaximum entropy deconvolutionmedminimumminimum entropy deconvolutionoptimizationsignal processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش Read More →

دکانولوشن آنتروپی کمینه (MED یک بعدی و دوبعدی)

عنوان انگلیسی: Minimum Entropy Deconvolution (MED 1D and 2D)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۵۴کلید واژه ها:۱d2dConvolutionDeconvolutiondspEntropyFault Detectionfiltermaximum entropy deconvolutionmedminimumminimum entropy deconvolutionoptimizationsignal processingتشخیص خطاتشخیص خطا Read More →

دکانولوشن آنتروپی کمینه (MED یک بعدی و دوبعدی)

عنوان انگلیسی: Minimum Entropy Deconvolution (MED 1D and 2D)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۹۵کلید واژه ها:۱d2dConvolutionDeconvolutiondspEntropyfilterinformation theorymaximum entropy deconvolutionmedminimumminimum entropy deconvolutionoptimizationsignal processingآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی Read More →

مثلث آنتروپی

عنوان انگلیسی: Entropy triangleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۸۴کلید واژه ها:Classificationclassifier assessmentclusteringData MiningEntropyentropy measuresinformation theorymachine learningPattern Miningآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتخوشه بندیداده کاویداده Read More →

آنتروپی جایگشت چند مقیاسی (MPE)

عنوان انگلیسی: Multiscale Permutation Entropy (MPE)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۵۶کلید واژه ها:CrispEntropyinformation theorymultiscale entropypermutation entropyRough Setssignal processingآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتئوری مجموعه Read More →

آنتروپی جایگشت

عنوان انگلیسی: Permutation entropyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۸۴کلید واژه ها:Entropyinformation theoryorder pattern analysissignal processingآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتمیزان اطلاعاتنظریه Read More →

محاسبه گر آنتروپی

عنوان انگلیسی: Entropy Calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۲۰کلید واژه ها:Entropyinformation systeminformation theoryshanon entropyآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتمیزان اطلاعاتنظریه اطلاعاتمحاسبه Read More →

آنتروپی شرطی

عنوان انگلیسی: Conditional Entropyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۸کلید واژه ها:conditional entropydiscreteEntropyinformation theorymathematicsstatisticsآنتروپیاطلاعاتانتروپیبار اطلاعاتیبازیابی اطلاعاتبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتکمی سازی Read More →