نتایج جستجو برای «Encoding»

تعداد کلیک: 1623
عنوان انگلیسی: Differential Encoding-Decoding
لینک: http://codesara.ir/content/m1252807-differential-encoding-decoding
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1252807
تعداد کلیک: 747
عنوان انگلیسی: Lempel Ziv Encoding
لینک: http://codesara.ir/content/m1333203-lempel-ziv-encoding
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1333203
تعداد کلیک: 1903
عنوان انگلیسی: jpeg encoder
لینک: http://codesara.ir/content/m1120685-jpeg-encoder
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1120685
تعداد کلیک: 1366
عنوان انگلیسی: Encoding Table for CCK 11Mbps
لینک: http://codesara.ir/content/m1115734-encoding-table-for-cck-11mbps
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1115734
تعداد کلیک: 1265
عنوان انگلیسی: Byte encoding utilities
لینک: http://codesara.ir/content/m1116502-byte-encoding-utilities
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1116502
تعداد کلیک: 2461
عنوان انگلیسی: Function Approximation
لینک: http://codesara.ir/content/m1423403-function-approximation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1423403
تعداد کلیک: 1326
عنوان انگلیسی: List Video Codecs, FourCC
لینک: http://codesara.ir/content/m1333314-list-video-codecs-fourcc
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1333314
تعداد کلیک: 676
عنوان انگلیسی: MP3WRITE and MP3READ
لینک: http://codesara.ir/content/m1333536-mp3write-and-mp3read
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1333536
تعداد کلیک: 1107
عنوان انگلیسی: Base64 Image Encoder
لینک: http://codesara.ir/content/m1332879-base64-image-encoder
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1332879

A Hybrid Approach for Double Random Phase Encoding Technique Reinforcement