تفاضل رمزگذاری-رمز گشایی

عنوان انگلیسی: Differential Encoding-Decodingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۹۱کلید واژه ها:codingcoding theoryCryptographyDecodingDecryptiondifferentialEncodingInformation Securityinformation theorynumeric valuesvectorاطلاعاتامنیت اطلاعاتبازسازی دادهبازسازی داده های رمز شدهبازگشایی رمزبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل Read More →

کدگذار JPEG

عنوان انگلیسی: jpeg encoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۸۲کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData CompressionEntropyhuffmaninformation theoryJoint Photographic Expert Groupjpegjpeg image processing subsampling compression jfifآنتروپیالگوریتم فشرده Read More →

جدول کدگذاری برای CCK 11Mbps

عنوان انگلیسی: Encoding Table for CCK 11Mbpsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۲۲کلید واژه ها:cckCCK in MATLABCCK در متلبComplementary Code Keyingieee 80211wirelesswlanامنیت اطلاعاتپیاده سازی CCK Read More →

تقریب تابع

عنوان انگلیسی: Function Approximationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۵۵کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointapproximationcubic splineFixed-PointFixed-Point Toolboxgaussianjacobiwaveletالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه ابزار نقطه ثابتکاربردهای Read More →

انکودینک lempel Ziv

عنوان انگلیسی: Lempel Ziv Encodingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۰کلید واژه ها:codingEncodingInformation Securityinformation theorylempelzivاطلاعاتامنیت اطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاترمزگذاریرمزنگاریفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اطلاعاتکدینگکمی سازی اطلاعاتمهندسی مخابراتموتور ACموتور Read More →

مزایای کدگذاری بایتی

عنوان انگلیسی: Byte encoding utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۱۱کلید واژه ها:base64CompressionCompression in MATLABData Compressiondata importencodegzipzlibالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده سازی اطلاعاتفشرده سازی Read More →

ContCode – نمایش ویژگی Palmprint

عنوان انگلیسی: ContCode – Palmprint Feature Representationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۳کلید واژه ها:computer visioncontcodeDigital Image Processingimage processingpalmprintpalmprint recognitionبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم Read More →

کد رد-سولومون

عنوان انگلیسی: reed solomon codeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۱۰کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton Systemhelpتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم های مخابراتی Read More →

JPEG بر پایه محاسبات

عنوان انگلیسی: JPEG-based computingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۵۷کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData CompressiondemoEntropyhuffmanimage processingjpegzigzagالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده سازی اطلاعاتفشرده سازی داده Read More →