هسته محاسباتی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Calculus Core (FC2ore)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۰۲کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceEconomicsEconomics in MATLABequationfuzzyfuzzy calculusfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy machinefuzzy optimization Read More →

اقتصاد معدن با متلب

عنوان انگلیسی: Mining Economics with MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۱۴کلید واژه ها:back testingcommoditieseconometriceconometric modelingEconometricsEconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial EngineerigFinancial Engineeringfinancial modelingFinancial ToolboxForcastingforecastingironiron oreMATLAB for Economicsminingmining Read More →

تعادل اقتصادی عمومی

عنوان انگلیسی: General Economic Equilibriumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۱۸کلید واژه ها:EconomicsEconomics in MATLABequilibriumMATLAB for Economicsmodelingsimulationsimulinkاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبعلوم اقتصادیکاربرد متلب در اقتصادکاربرد Read More →

سیستم های دینامیکی با نرم افزارهای کاربردی با استفاده از متلب

عنوان انگلیسی: Dynamical Systems with Applications using MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۱۲کلید واژه ها:chaoschemicaldifferentialdiscreteEconomicsEconomics in MATLABfactsfractalfractalsmathematicsMATLAB for Economicsmechanicsmodelingmultifractalnonlinearopticsphysicspick of the weekpotwresearchsimulinksynchronizationاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی Read More →

outreg_latex

عنوان انگلیسی: outreg_latexزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۹۵کلید واژه ها:EconomicsEconomics in MATLABMATLAB for Economicsstata outreg regression output latexاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبعلوم اقتصادیکاربرد متلب Read More →

سیاست پولی بهینه تحت تظر

عنوان انگلیسی: Optimal Monetary Policy under Discretionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۴کلید واژه ها:computational methodsEconomicsEconomics in MATLABlinear difference equation systemsmacroeconomic modelsMATLAB for EconomicsOptimal Controlاقتصادبرنامه Read More →

تجزیه و تحلیل رگرسیون

عنوان انگلیسی: Regression Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۱۹کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلanalysisCurve FittingDifferential EquationFunction ApproximationFunction Fittingnonlinear regressionoderegressionstatisticsآماراستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتابع توصیفتجزیه و Read More →