راه حل PSO برای دیسپاچ اقتصادی

عنوان انگلیسی: PSO solution to economic dispatchزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۲۰کلید واژه ها:Economic DispatchEconomicsEconomics in MATLABMATLAB for EconomicsoptimizationParticle Swarm OptimizationPower EngineeringPower Systempsotransmission lossآموزش Read More →

حل الگوریتم ژنتیک برای دیسپاچینگ اقتصادی

عنوان انگلیسی: Genetic Algorithm Solution to Economic Dispatchزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۶۲کلید واژه ها:Crossovereconmoic dispatchEconomic DispatchEconomicsEconomics in MATLABgenetic algorithmglobal optimizationMATLAB for EconomicsmutationoptimizationPower EngineeringPower Read More →

محاسبات پایه ای هزینه سوخت

عنوان انگلیسی: basic fuel cost calculationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۵۷کلید واژه ها:Economic DispatchEconomicsEconomics in MATLABMATLAB for EconomicsPower Engineeringاقتصادتجدید ساختار در سیستم قدرتتحلیل اقتصادیتحلیل Read More →

ev-الگوریتم انقلاب چند هدفه MOGA

عنوان انگلیسی: ev-MOGA Multiobjective Evolutionary Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۹۲۶کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligencecpohevolutionary algorithmsIntelligent SystemsMachine IntelligenceMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationoptimizationpareto frontبرنامه نویسی چند Read More →