نتایج جستجو برای «Econometrics»

تعداد کلیک: 1840
عنوان انگلیسی: Random Walks in MATLAB
لینک: http://codesara.ir/content/m1305704-random-walks-in-matlab
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1305704
تعداد کلیک: 1100
عنوان انگلیسی: Probability of Informed Trading
لینک: http://codesara.ir/content/m1305603-probability-of-informed-trading
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1305603
تعداد کلیک: 2262
عنوان انگلیسی: Dynamic Copula Toolbox 3.0
لینک: http://codesara.ir/content/m1187893-dynamic-copula-toolbox-3-0
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1187893

فرادرس آموزشی رایگان کاربرد چندجمله ای و عملگرهای تاخیری در تحلیل سری های زمانی